דף מידע ללקוח בית העסקחברת אי.אר.אן. ישראל בע"מ ("החברה") מספקת שירותי התחייבות לפירעון באמצעי תשלום שונים.

פעילות החברה מאפשרת לבתי עסק המנויים על שירותיה לקבל המחאות כאמצעי תשלום לגיטימי ובטוח יותר, ובתוך זאת ניתנת האפשרות ללקוחות רבים להשתמש לנוחיותם בהמחאות באופן סדיר, ככלי אשראי המאפשר התנהלות פיננסית נוחה וחכמה.הליך בדיקת ההמחאה

בית העסק מעביר לחברה את פרטי ההמחאה שמוסר הצרכן (מושך ההמחאה) לבית העסק וכן את פרטי הצרכן ופרטי העסקה וזאת לשם בחינת מתן שירותי החברה לבית העסק בקשר להמחאה המשולמת במסגרת העסקה.

שירות בדיקת צ'קים כולל מגוון בדיקות סטטיסטיות, הקשורות, בין היתר, למאפייני העסקה, ובדיקות אל מול מאגרי המידע של החברה ומקורות מידע רשמיים (בהם קבצי מושכי שקים ללא כיסוי, המתקבלים מבנק ישראל, וקבצי פושטי רגל וחברות בפירוק, המתקבלים מהאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים).

לאחר הבדיקה מחליטה החברה אם יש באפשרותה להתחייב בפני בית העסק לפירעון אותה המחאה אם לאו.

חשוב להדגיש, כי גם במקרה בו אין באפשרות החברה להתחייב בפני בית העסק לפירעון ההמחאה, החברה אינה מונעת מבית העסק לקבל את התשלום באמצעות ההמחאה ובית העסק חופשי לפעול בעניין לפי רצונו ומדיניותו.

עוד חשוב להדגיש, כי החברה אינה מפרטת בפני בית העסק את הסיבות שהובילו להחלטתה, אלא בית העסק מונחה להעביר לצרכן הודעה בכתב מטעם החברה (בדבר אי התחייבות לפירעון המחאתו), המזמינה את הצרכן ליצור קשר עם נציגי החברה על מנת לקבל פרטים אודות ההחלטה הנ"ל.

צרכן המתקשר לחברה יכול, לאחר תהליך זיהוי, לקבל פרטים אודות החלטת החברה שלא לתת התחייבות לפירעון המחאתו, וכן להסדיר, במידת האפשר, התחייבות של החברה לפירעון המחאות הצרכן בהתייחס לעסקה הנדונה ועסקאות עתידיות.

בחברה קיימת מחלקה ייעודית המטפלת בפניות הצרכנים – מחלקת בקרת אשראי, אשר פרטיה מפורטים להלן.הסכמת הצרכן לשמירת מידע

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, נדרשת הסכמת הצרכן, מושך השיק, לשמירת מידע הקשור אליו. לכן מקפידה החברה, באמצעות בתי העסק המנויים על שירותיה, להחתים את הצרכנים על אישור המסמיך את החברה לאסוף את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בנוסח כלהלן (או בדומה לנוסח זה):

"אני מאשר/ת לחברת אי.אר.אן. ישראל בע"מ לשמור את פרטיי ופרטי התשלום והעסקה, גם במקרה בו לא נפרע התשלום, וכן לשמור כל מידע שיתקבל אודותיי מכל גורם הפועל כדין, לרבות מידע שפורסם/יפורסם על-ידי גורמים רשמיים ואחרים לפי כל דין ו/או מידע שהיה מצוי אודותיי קודם, ולהשתמש במידע לצרכיה לרבות לשם התחייבות לפירעון התשלום וכן לצורך אספקה, ניהול וייעול כלל שירותיה של החברה, לרבות שירותי התחייבות לפירעון, מימון, שיווק, הלוואות וכן לשם גבייה. מסירת המידע אינה נדרשת לפי חוק אלא נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי."

ראוי להבהיר, כי חתימה על נוסח זה מהווה הסכמה כלפי החברה לשמור במאגרי המידע של החברה את כל המידע הקשור לעסקאות שבוצעו ו/או לשיקים ששולמו לבתי עסק לרבות צ'קים חוזרים, וכן מידע אחר שקשור לצרכן, לרבות מידע שפורסם על ידי מקורות מידע רשמיים הנבדקים על ידי החברה (כגון בנק ישראל האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי) וזאת אף לאחר הסרת המידע ממקורות אלו, או שפורסם על ידי גורמים אחרים המפרסמים מידע כדין.

עוד יצוין, כי הסכמת הצרכן מאפשרת לחברה להשתמש במידע כאמור לצרכיה, ובתוך כך גם לשם קבלת החלטה בדבר מתן התחייבות לפירעון המחאות שמשולמים ללקוחותיה.

יובהר, כי מסירת המידע לחברה תלויה ברצון הצרכן ובהסכמתו בלבד, ואולם מאחר שהחברה מתבססת על המידע האמור לצורך בדיקת ההמחאות שהתקבלו ולצורך ההחלטה האם להתחייב לפירעון המחאות אלו, החברה לא תוכל להתחייב לפירעון המחאות של צרכן אשר אינו מסכים למסירת המידע.

החברה לא תמסור מידע אודות הצרכן או מידע הקשור להחלטתה בעניין ההתחייבות לפרוע המחאה (מלבד ההחלטה עצמה) לבית העסק או לגורם אחר מלבד לצרכן.

לשאלות, מידע נוסף וברורים ניתן לפנות למחלקת בקרת אשראי בפקס 03-9534312 או בטלפון 03-9534234.

צרו איתנו קשר

    טופס יצירת קשר מהיר שדה חובה מסומנים ב(*)
    מעוניין לקבל חומר פרסומי
    היי דברו איתי בוואצאפ