חוק לצמצום השימוש במזומן

התשע"ח - 2018 ("החוק")

במרץ 2018 נחקק החוק לצמצום השימוש במזומן שמטרתו לצמצם את תופעת הכלכלה השחורה בישראל, להיאבק בפשיעה ובהלבנת הון ולאפשר שימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים.

החוק נכנס לתוקפו החל מיום 01.01.2019, וכולל הגבלות על שימוש במזומן וכן הגבלה על כתיבת שיק בלי ששם המוטב מופיע, וכן חובות שונות וביניהן חובת תיעוד אמצעי תשלום. החוק חל על כל אדם, לרבות עוסק.

להלן יפורטו מספר מגבלות על התשלום במזומן החלות על עוסק / אדם (סעיף 2 לחוק):

  • לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן, בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה הינו מעל 11,000 ₪.
    מחיר העסקה (כהגדרתו בחוזר של רשות המסים) – אין זה משנה אם חלק מהתמורה בעסקה  (שסכומה עולה על סך של 11,000 ₪) שולמה באמצעי תשלום אחר שאינו מזומן. לדוגמה – אם מחיר העסקה הנו 50,000 ₪, אז לא ניתן לשלם סך של 40,000 ₪ בכרטיס אשראי ואת היתרה (בסך 10,000 ₪) במזומן.
  • המשמעות – אין לבצע פיצול מלאכותי של עסקה למספר עסקאות במטרה להתחמק ממגבלת הוראות החוק, וביצוע פעולה שכזו מהווה מרמה שבגינה יש עונש מאסר 3 שנים.
תנאים שבהם אין לפרוע שק

להלן תפורט מגבלה עיקרית על התשלום בשיקים החלות על עוסק / אדם (סעיף 4 לחוק):

  • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
  • לא יפרע תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שיק שמתקיימות לגביו אחת או יותר מההגבלות המנויות בתוספת השנייה לחוק.

להלן יפורטו מספר סנקציות מנהליות/פליליות על הפרת החוק:

הטלת עיצום כספי שעשוי להגיע עד ל- 30% מסכום ההפרה.
העושה מעשה מרמה במטרה להתחמק מאחד האיסורים החלים על שימוש במזומן (כולל פיצול עסקה כמפורט לעיל) – דינו מאסר 3 שנים.

מעיון בחוק נראה שהרגולטור מבין את חשיבות השימוש בשיקים כאמצעי תשלום חלופי למזומן ולכן המגבלה העיקרית בחוק על שימוש בשיקים הינה בקשר להיסב השיק, כדי לא לאפשר שימוש בשיק כמזומן.

היי דברו איתי בוואצאפ