תקנון החברה

תנאי התקשרות משפטיים לשימוש באתר
חברת אי. אר. אן. ישראל בע"מ (להלן: "ERN"), מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט הנמצא בשליטתה והידוע בכתובתו "ern.co.il" (להלן: "האתר").
כמו כן מאפשרת לך ERN לקבל שירותי תשלום מקוונים כמפורט באתר (להלן: "התשלום המקוון"), הכול בכפוף לתנאי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה להלן ולתנאי השימוש המפורטים באתר.
טרם שימושך בשירותי התשלום המקוון ו/או בכל שירות אחר הניתן באמצעות האתר, הנך מתבקש לקרוא הוראות תקנון זה בעיון רב וכן את תנאי השימוש המפורטים באתר, היות והוראותיהם מהוות בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים הניתנים באמצעות האתר.
כל ביצוע פעולה באתר כמוה כהסכמה לכללי תקנון זה והוראותיו ולתנאי השימוש המפורטים באתר.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "משתמש"), מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לכללי תקנון זה והוראותיו וכן לתנאי השימוש המפורטים באתר, והם מקובלים עליו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין כנגד ERN או מי מטעמה באשר לשימוש (מכל מין וסוג לרבות בתשלום המקוון) שיערוך באתר.
*תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן גם לנשים ולכל משתמשי האתר.

ביצוע התשלום המקוון באתר
 שירות התשלום המקוון מאפשר ללקוחות אשר יש להם חוב לחברת ERN כתוצאה מהמחאות שלא כובדו מסיבות שונות ע"י הבנקים השונים, לשלם את חובם לחברת ERN באתר, באמצעות כרטיס אשראי ובאופן מיידי.
ביצוע תשלום מקוון באמצעות האתר כפוף להוראות השימוש ולקבוע בתקנון האתר.
בעת ביצוע התשלום באמצעות האתר תתבקש למסור מספר פרטים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצידך על נכונותם. כמו כן הנך מצהיר, כי לא תתחזה לאדם אחר ו/או לא תעשה שימוש בתעודה מזהה של אחר שלא ברשות ובסמכות. יצוין, כי ביצוע התשלום באמצעות האתר מעדכן באופן מיידי את התקבול במערכות ERN.

משתמש רשאי לבצע תשלום מקוון באתר, ובלבד שהינו עומד בתנאים המצטברים שיפורטו להלן וכן ביתר כללי התקנון הרלוונטיים ובתנאי השימוש:

  1. המשתמש (מבצע הפעולה) הינו אדם, תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות לבצע פעולות משפטיות, כמשמעות מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962.
  2. מבצע הפעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת ובכתב מאת בעל הכרטיס הנ"ל כקבוע בחוק.
  3. למבצע הפעולה קיים תיק גבייה המסומן במספר בחברת
  4. מבצע הפעולה אישר כי קרא והסכים לאמור בתקנון האתר וכן לתנאי השימוש המפורטים באתר ERN.
    (באמצעות לחיצה על כפתור "קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לתנאיו").

פרטי המשלם בתשלום המקוון נשמרים על ידי ERN באופן דיסקרטי, לצורך משלוח חשבונית מס / קבלה.
באם תחול טעות בתום לב בסכום התשלום שחויב, באמצעות שירות התשלום המקוון המוצע באתר, על ידי ERN ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או המשתמש (מבצע הפעולה) ו/או כל גורם אחר, רשאית ERN ו/או מי מטעמה, לרבות חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, לבטל את הפעולה אשר בעטיה חלה הטעות, ו- ERN לא תחוב בסכום כלשהו ו/או תהא אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כלפי צד ג' כלשהו, בגין הפעולה שבוטלה.
בתום הליך ביצוע התשלום המקוון יוצג למשתמש "אישור תשלום חוב בכרטיס אשראי"
טופס זה יכיל את פרטי העסקה ומספר אסמכתא המאשר את ביצוע הפעולה ומומלץ לשמור אותו.
חשבונית מס / קבלה תשלח למבצע התשלום בתוך כ- 7 ימים ממועד ביצוע התשלום. ההמחאה/ות שלא כובדה/ו ע"י הבנק ושבגינה/ן בוצע התשלום תישלחנה לבעליה בתוך כ- 90 ימים מביצוע התשלום המקוון.

ברירת דין וסמכות שיפוט
הוראות תקנון זה, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל פעולה ו/או עסקה המבוצעת באמצעות האתר כפופה לדין הישראלי בלבד.
לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל הליך משפטי שמקורו בפעולה אשר בוצעה באתר או באמצעותו.
על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. הגישה לאתר זה וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל.
שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של ERN במימוש זכויותיה על פי תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/ או כל מסמך מחייב אחר לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

סודיות ואבטחת מידע
כל המידע הנמסר ע"י המשתמש באתר נמסר בידיעתו ובהסכמתו המלאה.
ERN מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמש ולהימנע מהפצה של מידע כאמור, למעט לשם ביצוע השירותים הניתנים באמצעות האתר לרבות משלוח חשבונית מס/קבלה ו/או למעט אם ניתנה לכך הסכמה אחרת בכתב ומראש של המשתמש.
ERN תפעל כמיטב יכולתה על מנת לוודא את שמירת סודיות ופרטיות המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר, לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי.

הגבלת אחריות
האתר, על כל מרכיביו והמידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר,
מוגשים ועומדים לרשות המשתמש במצבם כמות שהוא (As Is) ולא תקום למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיERN בגין אופי השירותים שמציע האתר היותם מוגבלים ו/או לא מותאמים לצורכי משתמש כזה או אחר או מי מטעמו.
בנוסף החברה לא תישא באחריות להתאמת השימוש של השירותים הניתנים באתר (לרבות התשלום המקוון) למשתמש מסוים או באחריות לאי דיוקים, טעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. ERN מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים בכדי למנוע חדירה לאתר ובכדי לסכל פגיעה בפרטיות המשתמש.
המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי ERN ו/או כלפי מי מטעמה בקשר לאתר ו/או לשירותים הניתנים באתר לרבות התשלום המקוון ובלבד ש- ERN אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת פגיעה וסיכול חדירה, כאמור.
ERN וכל הבאים מטעמה לא יהיו אחראים, בשום צורה ואופן, לנכונות פרטים אשר הוזנו ו/או הוקלדו על ידי המשתמש בעת השימוש ו/או ביצוע פעולה באתר.
השימוש באתר יעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. ERN וכל הבאים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ובשירות התשלום המקוון או כתוצאה מהסתמכות על האתר או על שירות התשלום המקוון.

ERN לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ובשירות התשלום המקוון ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש באתר והנובע מהפצת וירוס מחשב, שמקורם בגורמים שלישיים לרבות גורמים שאינם בשליטתה הישירה של ERN ERNאינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ERN. והיא לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמפורט לעיל. משתמש באתר ובשירותים המוצעים בו מתחייב שלא להתחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
משתמש באתר ובשירותים המוצעים בו מתחייב שלא לשלוח או לשדר כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על ERN לרבות כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל צופן ממוחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר.
כמו כן משתמש באתר מתחייב שלא לערוך שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר לאסוף או לאגור מידע כלשהו ולכל מטרה שהיא על משתמשים אחרים.
משתמש באתר מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ובהתאם להוראות התקנון ותנאי השימוש ובכפוף לחוק.
משתמש באתר מתחייב להודיע ל – ERN מיד כאשר ייוודע לו אודות כל מקרה של שימוש לרעה באתר או כאשר קיים חשש לפיו גורם כלשהו מנסה לפגוע באתר ולהזיק לו ובתוך כך לפגוע ולהזיק משתמשי האתר בכל דרך שהיא.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ERN אינה נושאת באחריות לחומר ו/או תוכנות שהוכנסו לאתר על ידי צדדים שלישיים וכן לשימוש לא חוקי ו/או למטרות לא חוקיות שחלקן מובהר לעיל ואשר מנוגדות לאמור בתקנון זה ולתנאי השימוש המופיעים באתר. משתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את ERN בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שייגרמו לה עקב הפרת התקנון ותנאי השימוש על ידו.
כל הדפים המצויים באתר, כמו גם זכויות הקניין הרוחני, סודות המסחר, תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה המלאה של ERN כפי שמובהר בתנאי השימוש המפורטים באתר ובהתאם לדין ולאף אדם לא תהיה כל זכות, דרישה ו/או תביעה כלפי ERN בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלו ללא היתר מפורש ובכתב מ- ERN.

השימוש באתר לרבות בשירותי התשלום המקוון מותנה בהסכמתך ובהתחייבותך כי לא תעשה או תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות את תנאי השימוש ואת התקנון ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.
לפיכך, בעשותך שימוש באתר, אתה מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו.

בכל מקרה שבו, מחמת כוח עליון ו/או גורם אחר כלשהו לרבות תקלות טכניות ימנע מ- ERN לנהל ולבצע את השירותים הניתנים באתר כתקנם (ובכלל זה תקלות במחשוב או במערכות התקשורת אשר יכול וימנעו את השלמת ביצוע התשלום המקוון באתר), תהיה ERN רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפעולה.
במקרה כאמור, יושב למשתמש ו/או למבצע הפעולה באתר, כל סכום אשר שולם על ידו, או לחלופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי – לפי שקול דעת ERN. ו-ERN לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמפורט לעיל חל איסור להשתמש באתר ו/או בתכנים המוצגים בו לכל מטרה בלתי חוקית ו/או מטרה האסורה לפי הוראות תקנון זה.

המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים באופן אשר עשוי להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או למנוע ו/או לפגוע בשימושו של כל גורם אחר באתר. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, למידע, לחשבונות משתמשים ו/או לקוחות באתר, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר, באמצעות "כריית סיסמאות" (Password Mining) ו/או "פריצה" (Hacking) ו/או בכל אמצעי אחר.
המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג כל תוכן ו/או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי ERN

ERN שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מדי פעם בפעם, את כללי ההתקשרות כללי התקנון המנויים לעיל וכן את תנאי השימוש המפורטים באתר. במקרה כאמור, יהיו השינויים אשר התבצעו על ידי ERN תקפים מרגע פרסומם באתר.
ERN רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש.
לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ERN בקשר לכך.
ERN תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה של משתמש מסוים לאתר או לשירותים הניתנים באתר במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש ותקנון זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של ERN או פגיעה בזכויות קניין רוחני של ERN או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד ERN במקרה כאמור.